Firmast

Share |
Kasutamise tingimused

15.05.10

1. TELLIMUS
2. TÄITMISE KORD
3. TAGASTAMISE TINGIMUSED JA KORD
4. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5. HIND JA TASUMISE KORD
6. KAUBA KVALITEET
7. GARANTII KOHUSTUSED
8. POOLTE VASTUTUS
9. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD
11. LÕPPSÄTTED


1. TELLIMUS


Ostja tellib kaupa, ja Müüa tagab tellitud kauba tarnimise. Tellimus on ühest või mitmest Kauba nimetusest (positsioonist) koosnev nimekiri, mis on ühendatud ühe Tellimusnumbri alla ja sisaldab andmed Kauba nimetuse, koguste, tootja(te), Kauba tarnimistähtaaja, tarnimiskoha, hinna, muude Kauba tarnimise ja selle eest tasumise tingimuste kohta.

Tellimuse vormistamisel saab Ostja Müüjalt täieliku ja asjakohase informatsiooni tellitava Kauba kohta: vormistades iseseisvalt Tellimuse interneti kodulehe www.eparts.ee kaudu selles leiduva informatsiooni põhjal. Tellimuse veebiankeedi täitmisega ja selle Müüjale edastamisega kinnitab Ostja, et on täielikult tutvunud Kaubaga, selle tarnimistingimustega, valikuga ning samuti Tellimistingimuste mõjuga Kauba lõpphinnale.

On olemas järgmised Kauba kategooriad:
"originaal" - toode tuleb sõidukitootjalt või tootja esindajalt, mida kinnitab ka vastav tootja pakend või Kaubal olev kaubamärk. Või "Alternatiiv" - toode tuleb teistelt tootjatelt, mida kinnitab pakend ja sellel märgitud Kauba katalooginumber, mis vastab Ostja Tellimusele. Mõned Kauba tüübid, nt kinnituselemendid ja erinevad tihendid, tarnitakse ilma tootja märgistuseta, pakendita või muu tootja identifitseerimismärgita, kuid need vastavad ettenähtud kasutuseesmärkidele. Kauba kvaliteet vastab konkreetse kaubakategooria standarditele.

Tellimuse täitmist alustatakse Kauba eest täissummas tasumise hetkest, mida kinnitab raha laekumine Müüa pangaarvele. Tellimuse täitmisega alustatakse järgmise tööpäeva jooksul.

2. TÄITMISE KORD

Kogu tellimuse täitmise tähtaeg on kõige pikem Tellimuse üksikpositsiooni tarnetähtaeg. Tellimuse tähtaega arvutatakse tööpäevades. Müüja kodulehel www.eparts.ee märgitud tarnetähtajad kehtivad ainult juhul, kui Tellimuse alustamise hetkel on kaup sõidukitootja või analoogsete varuosade tootja ladudes. Märgitud tarnimise tähtaeg on Kauba tarnimise aeg Müüja laoni.

Tellimuse vormistamisel kinnitab Ostja iga eraldi Kaubapositsiooni ostutingimused (tarnetähtaeg, hind).

Tellimus loetakse täidetuks Kauba faktilisel üleandmisel Ostjale. Müüja poolt väljastatud ja Ostja või tema volitud esindaja poolt allkirjastatud (sh allkirja selgitus) saateleht on Tellimuse kättesaamise kinnituse lahutamatu osa. Juhul, kui Tellimuses märgitud tarnimise ajal ei viibi Ostja või tema volitatud esindaja märgitud tarne aadressil, tagastatakse kaup Müüja lattu. Korduva tarnimise eest maksab Ostja vastavalt tarne tariifidele.

Tellimuse täitmisega loetakse Müüja kohustused Ostja ees täidetuks. Juhul, kui Müüja on kaks korda eelnevalt kokkulepitud ajal toonud tellitud kaupa Ostja poolt märgitud aadressile ja Ostja või tema volitud esindaja ei ole märgitud aadressil kohal viibinud, loetakse Müüja kohustused Ostja ees täidetuks. Müüjal on õigus keelduda järgmisest tarnimisest ja Ostja on kohustatud Kauba kättesaamiseks pöörduma isiklikult Müüja lattu.

Kauba omandiõigus ja sellega kaasnev vastutus läheb Müüjalt Ostjale üle Kauba üleandmise hetkel.

3. TAGASTAMISE TINGIMUSED JA KORD

Kaupa saab tagastada:

- Ümbersorteerimine/sorteerimise viga

Kaup tagastatakse parameetriga "Tarnija eksimus", mis tähendab, et Ostjale tarnitud pakendis olev Kaup ei vasta tellimuse numbrile või on vale paigaldamise poolega "parempoolne-vasakpoolne", või tarnitud Kauba number ei vasta tellimusele, mistõttu Kaupa ei saa kasutada asenduseks. Kauba tagastamise (vahetamise) avalduse saab esitada 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba saatelehel märgitud Kauba üleandmise kuupäevast.

Juhul, kui sorteerimise viga on visuaalselt märgatav, teavitab Ostja viivitamatult sellest Müüja esindajat ja saab Müüjalt e-postiga kirjaliku kinnituse tagastamise ja selle vormistamise kohta. Peale Müüja teavitamist Kauba mittevastavusest saadab Ostja Kauba Müüja aadressile. Juhul, kui ei ole saadud Müüja kirjalikku kinnitust või Ostja on omavoliliselt ilma mõlemapoolse nõusolekuta saatnud Kauba Müüja lattu, ei ole Müüja edaspidi Kauba eest vastutav.

Müüja ei vastuta detaili numbri või tootja märgistuse muutmiste eest, kui need muutmised on tehtud sõiduki tootja poolt. Neil juhtudel Kaupa ei tagastata (ei vahetata). On võimalik ainult hinna kooskõlastamine Ostja ja Müüja vahel, mis tehakse vastavalt kehtivale tootja hinnakirjale.

Juhul, kui Kauba tagastamise põhjuseks on "Sorteerimise viga", on Müüjal õigus ilma raha tagastamata Kaupa vahetada ja saata vahetatud Kaup Ostja aadressile ühe kuu jooksul alates Müüja kirjalikust sorteerimise vea kinnitusest.

- Rikutud või puuduliku kvaliteediga

Kaup sarnaselt "Tarnija eksimuse" kategooriale tagastatakse ka Kaup, millel on teatud defektid (purustatud, katkine jne.), mida ei ole võimalik kõrvaldada. Samuti peab arvestama olukorraga, kus selliste defektidega Kaup ei sobi Ostja sõidukile paigaldamiseks.

Ostja on kohustatud ühe tööpäeva jooksul Kauba kättesaamisest saatma Müüja e-posti aadressile info@eparts.ee vastava selgitusega elektroonilise kirja "tagastamise nõudega". Peale nõude kättesaamist võtab Müüja Ostjaga ühendust. Rikutud Kauba koos pakendiga saadab või toob Ostja Müüja lattu tagasi. Müüja kannab Kauba maha ja maksab raha tagasi Ostja märgitud pangakontole ainult tingimusel, et Ostja on täpselt järginud eelnimetatud Ostja teavitamise ja rikutud Kauba tagastamise korda.

Ostja, kelle Kauba tarne tingimusteks on "laost", kontrollib Kauba mehaaniliste vigastuste olemasolu Kauba vastuvõtmisel. Kaubale lisatud Saatelehele allakirjutamisega kinnitab Ostja oma nõusolekut Kauba kvaliteediga ja Kauba vastuvõtmist. Ostja ei esita Müüjale pretensioone Kauba kvaliteedi või tarnimise kohta.

4. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Müüja kohustused:
 • Tarnida Kaupa vastavalt Tellimuse tingimustele.
 • Garanteerida Kauba kvaliteedi vastavus samalaadse Kauba kvaliteedinõuetele EL territooriumil. Vt "Garantii kohustused"
 • Juhul, kui Tellimuse täitmise ajal muutuvad Kauba tarnetähtajad ja/või hinnad, viivitamatult informeerida Ostjat tarne tingimuste muudatuste kohta ja saada Ostja nõusolek uute Tellimuse tingimuste rakendamiseks. Müüja teavitab Ostjat, saates kirja Ostja e-posti aadressile. Vastus registreeritakse Tellimuse täitmise elektroonilise ajalukku. Tingimuste muudatused loetakse Ostja poolt vastuvõetuks, kui 36 tunni jooksul pärast lepingu tingimuste muutmise kohta teate väljasaatmist Müüj poolt ei ole Ostja saatnud Tellimusest loobumise kirja.
 • Anda täielikku informatsiooni Kauba ja selle tootja kohta.
 • Menetleda Ostjate kaebusi, paluda neilt võimalustele ja lepingus sätestatud korrale vastavaid lahendusi.
Müüja õigused:
- Keelduda Tellimuse täitmise alustamisest, kui Ostja ei ole tasunud tellitud Kauba eest.
- Keelduda pretensioonide vastuvõtmisest Kauba mittevastavuse kohta ja Kauba tagastamise nõuete vastuvõtmisest juhul, kui:
 • ei ole esitatud küsitud andmeid Ostja auto kohta;
 • on esitatud vale auto VIN-kood või seadmete numbrid;
 • Kaubal on visuaalsed defektid, mis raskendavad Kauba edasimüüki ja/või tagastamist Kauba tootjale;
 • Toode on paigaldatud autotöökojas, millel puudub vastav varustus;
- Kohustuslikuks tingimuseks kõikidel tagastamisjuhtumitel on pakendi ja Kauba terviklikkus ja puhtus ning tellimuse numbriga triipkoodi olemasolu pakendil või detailil. Juhul, kui pakend puudub, on määrdunud või rikutud, on Müüjal õigus keelduda Kauba tagastamisest.
- Juhul, kui Ostja ei ole 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba Müüja lattu tarnimise kohta teavitamise päevast Kaupa välja võtnud, on Müüjal õigus ühepoolselt Kaupa kolmandatele isikutele realiseerida. Sellisel juhul saab Ostja Kauba eest tasutud summa tagasi ainult pärast Kauba kolmandatele isikutele realiseerimist.
- Juhul, kui Tellimusel ei ole esitatud auto andmeid või andmed on puudulikud, on Müüjal õigus mitte võtta vastutust Kauba Ostja autole sobivuse eest.
- Juhul, kui Ostja ei nõustu hinna muutmistega, on Müüjal õigus keelduda Tellimuse tätmisest, pakkuda analoogse teise tootja Kaupa või muuta Kauba tarnetähtaega.
- Mitte vastu võtta pretensioone tagastatud kauba kohta, kui puudub pakend või Kaup on kaotanud oma esialgse kaubandusliku välimuse.

Ostja kohustused:
 • Vormistada Tellimus, mis sisaldab Kauba täpset kirjeldust, Kauba numbrit tootja kataloogi järgi või kõiki sobiva Kauba leidmiseks vajalikke auto andmeid (auto VIN-kood, tüüp ja mootori number, konditsioneeri olemasolu (mitteolemasolu), käigukasti tüüp ja number, kere komplektatsioon jne.) Tellides iseseisvalt, ilma Müüjaga konsulteerimata võtab Ostja endale vastutuse valitud kauba vastavuse eest.
 • Tasuda Kauba eest Tellimuses märgitud hinda.
 • Kolme päeva jooksul pärast teate saamist Kauba Müüja lattu tarnimise kohta võtta Kaup vastu vastavalt tarne tingimustele.
 • Juhul, kui Müüja on Kauba tarnimisel rikkunud Tellimuse tingimuste nõudeid koguste, sortimendi või komplektatsiooni suhtes, teavitada Müüjat rikkumisest mitte hiljem kui 5 kalendripäeva jooksul alates ostu sooritamisest.
Ostja õigused:
 • juhul, kui Müüja ei saa täita Tellimuse tingimusi, nõuda temalt makstud summa tagastamist. - teha muudatusi Tellimuses, enne kui Müüa on alustanud selle täitmist.
 • 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamise kuupäevast tagastada Kaup Müüjale. Tagastamisel peab Ostja järgima eelpool toodud Kauba tagastamise nõudeid ja katma kõik Müüja kulud seoses Kauba tagastamisega tootja lattu.
 • Esitada pretensioone Kauba kasutamise käigus tekkinud rikete kohta Kauba tootjagarantii kehtivuse perioodil. Pretensioonide rahuldamine toimub tootja sätestatud korras ja põhineb konkreetse piirkonna volitatud esindaja otsusel.

Juhul, kui tuvastatakse, et Kauba kvaliteedi puudused ei ole tekkinud Müüja süü tõttu, katab ekspertiisi kulud Ostja.
 

5. HIND JA TASUMISE KORD

Tellimuse koguhind koosneb kõikde Kaupade hindade summast, mis määratakse vastavalt Tellimuse tingimustele.

Hinnad määratakse Tellimuse esitamise hetkel eurodes (EUR).

Ostja tasub Kauba eest eurodes (EUR) Müüja poolt väljastatud ja vastavalt vormistatud arve alusel.

Juhul, kui Tellimuse täitmise käigus Kauba hind muutub ja sellega seoses tekkib Ostjal võlgnevus Müüja ees, tasub Ostja selle eest Kauba vastuvõtmisel.

Tasumise viisid:
 • sularahas - tasumine Müüja kassas;
 • ülekandega - arve summa kantakse Müüja poolt märgitud pangaarvele (ülekandega internetipangas, tasudes deebetkaardiga/krediitkaardiga internetis).

6. KAUBA KVALITEET

Müüja tarnib Ostjale Kauba, mille kvaliteet vastab Ostja poolt valitud kategooriale. Kauba kvaliteeti ( välja arvatud peidetud tootmise defektid) hindab Kauba vastuvõtmisel Ostja visuaalse vaatluse teel.

Vaidluste tekkimisel kauba kvaliteedi kohta on igal Poolel õigus sõltumatu ekspertiisi läbiviimiseks. Ekspertiisi kulud katab Pool, kelle süü tõttu Kauba defektid või rikked on tekkinud.

7. GARANTII KOHUSTUSED

Vastavalt garantii tingimustele ei kehti garantii juhul, kui Kauba rike on seotud selle kulumisega. Kuluvateks loetakse järgmisi detaile:
 
 
Tasub Ostja
Tasub garantii (24 kuud)
Piduriklotsid või käsipiduri klotsid
 
Kulumise puhul
Materjali defekti puhul (kuni 20 000 km läbisiõiduni)
 
Pidurikettad
Kulumise ja ülekuumenemise puhul
Materjali defekti puhul
Sidurikorvid, sidurikettad ja hooratas.
Autoklaaside kojamehed (ees- ja tagaklaasid, tuled)
Kulumise ja rikke puhul
Materjali defekti puhul kuni 5 000 km läbisõiduni või kuni 3 kuuni
Hammasrihm
Kulumise puhul
Materjali defekti puhul

Kõikidel Kaupadel on tootjagarantii, mis kehtib alates Kauba vastuvõtmise hetkest. Ostjal on õigus saada Kauba garantiiremonti ja hooldust ainult tingimusel, et Kaup on sõidukile paigaldatud Müüa poolt soovitatud autotöökojas, ja selle paigaldamisel on täidetud kõik tootja nõuded.

Ostja kohustus on tagada Kauba paigaldamine nõuetele vastavas autotöökojas ja garantiijuhtumi korral hankida vastav dokumentatsioon, mis kinnitab tootmisdefektide olemasolu detailil. Ostja saadab eelnimetatud dokumentatsiooni Müüja aadressile koos defektse detailiga selle mahakandmiseks (garantiivahetuseks).

Garantiijuhtumi korral täidab Ostja 3 tööpäeva jooksul "Garantiinõude vormi". Eelnimetatud vormi kättesaamisel võtab Müüja konsultant Ostjaga ühendust, teavitades teda järgmistest toimingutest.

Mahakandmise (garantiivahetuse) protseduuri teostamiseks tuleb Kaup koos vajaliku dokumentatsiooniga saata Müüja aadressile. Müüja vaatab Ostja poolt esitatud dokumendid äbi ja teavitab Ostjat vastuvõetud otsusest 3 tööpäeva jooksul alates Ostja esitatud dokumentide kättesaamise päevast, saates kirjaliku vastuse Ostja e-posti aadressile.

Rikutud Kaupa võetakse vastu ainult järgmiste dokumentide olemasolul:
Tellimus-käsund Kauba paigaldamiseks Ostja sõidukile, mille on välja andnud vastav autotöökoda või ametlik esindaja;

Tellimuse-käsundi vorm peab sisaldama järgmisi andmeid:
 • Sõiduki registreerimisnumber
 • Omaniku nimi ja perekonnanimi
 • Sõiduki mark, mootori tüüp
 • Konkreetse detaili paigaldamise tööd ja nende maksumus ja paigaldamisega seotud kohustuslikud ühendatud sõlmede ja agregaatide vahetamise tööd.
 • Sõiduki VIN-kood (17 numbrist ja tähest koosnev kood, mis on märgitud sõiduki registreerimistunnistusele)
 • Maksedokument, mis kinnitab teenuste eest tasumist (kassakviitungi koopia);
 • Teenuse ekspertiisi kokkuvõte Kauba riknemiste põhjuste kohta;
Kõikide eelnimetatud dokumentide puudumine ja/või garantiidokumentide nõuetele mittevastav või vale (mitte täpne, vigadega, hooletu) täitmine võib olla põhjuseks garantiijuhtumi menetluse tagasilükkamiseks.

Müüjal on õigus tootjadefektiga Kaup välja vahetada või maksta tagasi Ostja poolt tasutud raha.

Juhul, kui Müüa ja Ostja vahel tekib vaidlus Kauba rikete põhjuste kohta, on Müüjal õigus viia läbi Kauba kvaliteedi kontroll (ekspertiis). Kui Kauba kvaliteedi kontrolli (ekspertiisi) tulemusena selgub, et Kauba rikete põhjuseks ei ole tootjadefekt, vaid muud faktorid, mille eest Müüja ei ole vastutav, tagastatakse kaup Ostjale. Kõik Kauba kvaliteedi kontrolliga (ekspertiisiga) seotud Müüja kulud tasub Ostja.

Kauba garantii ei kehti järgmistel juhtumitel:
 • kui Kaup on vigastatud liiklusõnnetuses või mittevastava kasutamise tulemusena;
 • kui rikked sõiduki kütusesüsteemis ja väljaheitegaaside süsteemis on tekkinud mittekvaliteetse kütuse kasutamisest (sh saastatud kütuse, etüleenbensiini või hooajale mittesobiva diiselkütuse kasutamisest);
 • kui vigastused (sh silla- ja roolimehhanismi vigastused) on tekkinud ebatasasel teel hooletu sõitmise tulemusena või on seotud autodetailide saadud löökidega.
 • kui on kuulda müra (krigistamist, vilistamist) pidurites;
 • välised klaaside, korpuse ja valgustusseadmete vigastused;
 • kuluvate detailide ja materjalide (õli, filtrite, kaitsete, pirnide jne.) puhul;
Müüjal on õigus keelduda garantiijuhtumi kinnitamisest juhul, kui Kauba pakend erineb Ostjale algselt tarnitud Kauba pakendist.

Kauba kokkulepitud tagastamise tähtaeg on 20 kalendripäeva alates Kauba tagastamise kooskõlastamise kuupäevast. Selle tähtaja ületamisel on Müüjal õigus keelduda tagastatud kaupa vastuvõtmisest.

8. POOLTE VASTUTUS

Pooled oma kohustuste täitmise eest vastutavad käesolevates Kasutustingimustes ja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras.

Pooled on vabastatud osaliselt või täielikult mittetäidetud kohustuste eest, kui täitmise võimalus on tingitud vääramatust jõust, milleks loetakse: sõda või sõjaline tegevus, maavärin, üleujutus, tulekahju või muu loodusõnnetus, muudatused riigiorganite poolt antavates seadustes, muudatused tolliseadustes, impordi või ekspordi keeld, mille tekkimise eest kumbki Pool ei ole vastutav. Kumbki Pool on kohustatud teist poolt koheselt kirjalikus vormis teavitama vääramatu jõu olukorra tekkimisest ja esitama vastava asutuse poolt väljastatud dokumendi, mis kinnitab sellise olukorra tekkimist.

Müüja on vabastatud oma vastutusest juhul, kui Ostja on iseseisvalt Tellimuse interneti teel vormistanud ja ei ole saatnud kauba sobivuse kontrolli päringut veendumaks, et see sobib sõidukile, mille jaoks see osteti.

Ostja saadab oma päringu Müüjale elektroonilisel kujul, kõik päringud salvestatakse Müüja kliendiandmebaasi. Müüja annab kirjaliku vastuse Ostja päringule 1 tööpäeva jooksul. Juhul, kui selline päring puudub ning Müüja tarnitud ja Ostja tellitud Kauba numbrid ühtivad, loetakse Müüja kohustused vastavalt täidetuks, Kaupa ei vahetata ega tagastata (va garantiijuhtumitel).

9. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

Kõik Poolte vahel tekkinud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud korras.

11. LÕPPSÄTTED

Tingimused jõustuvad hetkest, mil Ostja kinnitab oma tingimustega nõusolekut, vajutades vastavale lahtrile enne makse sooritamist. Juhul, kui Ostja ei kinnita oma nõusolekut tingimustega, ei ole võimalik Tellimust teostada.

Kõik Ostja päringud ja/või pretensioonid esitatakse Müüjale kirjalikus vormis, millele on lisatud vajalikud dokumendid, mis põhjendavad konkreetseid nõudeid (dokument, mis kinnitab Kauba ostmist garantiiperioodiga või kõlblikkuse (kasutamise-) perioodiga, registreerimistunnistus või muud Müüja poolt kinnitatud dokumendid).

ülesse

<< Atpakaļ uz sarakstu

Konsultatsioon

Sinu e-mail

Teema

Teie küsimus